Nano-Micro Letters 2019目录更新 | volume 11 (Papers 55-77)

目录

77. A Review on Deterministic Lateral Displacement for Particle Separation and Detection

Thoriq Salafi, Yi Zhang, Yong Zhang*


76. Rational Construction of Hierarchically Porous Fe–Co/N-Doped Carbon/rGO Composites for Broadband Microwave Absorption

Shanshan Wang, Yingchun Xu, Ruru Fu, HuanhuanZhu, Qingze Jiao, Tongying Feng, Caihong Feng, Daxin Shi, Hansheng Li, Yun Zhao*


75. Super-strong and Intrinsically Fluorescent Silkworm Silk from Carbon Nanodots Feeding

Suna Fan, Xiaoting Zheng, Qi Zhan, HuihuiZhang, Huili Shao, Jiexin Wang, Chengbo Cao*, Meifang Zhu, Dan Wang*, YaopengZhang*


74. Inorganic Nanozyme with CombinedSelf-Oxygenation/Degradable Capabilities for Sensitized CancerImmunochemotherapy

Jie Wang, Lan Fang, Ping Li, Lang Ma, WeidanNa, Chong Cheng*, Yueqing Gu, Dawei Deng*


73. Fluorescent Silicon Nanorods-Based Nanotheranostic Agents for Multimodal Imaging-Guided Photothermal Therapy

Mingyue Cui, Sangmo Liu, Bin Song, DaoxiaGuo, Jinhua Wang, Guyue Hu, Yuanyuan Su*, Yao He*


72. Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofibrils CompositePaper for Highly Efficient Electromagnetic Interference Shielding in X-Band

Wentao Cao, Chang Ma, ShuoTan, Mingguo Ma*, Pengbo Wan*, Feng Chen*

电磁屏蔽纸!超薄“三明治+梯度”结构的CNT/MXene/纳米纤维素复合材料


71. Graphene Nanostructure-based Tactile Sensor for Electronic Skin Applications

Pei Miao, Jian Wang, Congcong Zhang*, Mingyuan Sun, ShanshanCheng*, and Hong Liu*

电子皮肤大汇总!基于石墨烯的触觉传感器


70. A New Free-Standing Aqueous Zinc-IonCapacitor Based on MnO2–CNTs Cathode and MXene Anode

Siliang Wang, Qiang Wang, Wei Zeng*, MinWang, Limin Ruan, Yanan Ma*


69. Ultra-high Mass-Loading Cathode for Aqueous Zinc-ion battery Based on Graphene-Wrapped Aluminium Vanadate Nanobelts

WenyuZhang, Shuquan Liang*, Guozhao Fang, Yongqiang Yang and Jiang Zhou*

超大层间距提升负载!首次报道一种新型钒基水系ZIBs正极材料


68. Single NIR Laser-Activated Multifunctional Nanoparticles for Cascaded Photothermal and Oxygen-Independent Photodynamic Therapy

Xiaomin Li, Yang Liu, Fei Fu, Mingbo Cheng,Yutong Liu, Licheng Yu, Wei Wang, Yeda Wan*, Zhi Yuan*

肿瘤免疫治疗:Bi2Se3@AIPH纳米结构NIR光热+光动力联合方案

67. Nitrogen‑Doped Carbon‑Encased Bimetallic Selenide for High‑Performance Water Electrolysis

Junhui Cao, KexinWang, Jiayi Chen, Chaojun Lei, Bin Yang, Zhongjian Li, Lecheng Lei, Yang Hou, KostyaOstrikov

浙大侯阳:碳@双金属硒化物OER高效电催化剂


66. Rational Design of Layered SnS2 on Ultralight Graphene Fiber Fabrics as Binder-Free Anodes for Enhanced Practical Capacity of Sodium-Ion Batteries

Zongling Ren, Jie Wen, Wei Liu, Xiaoping Jiang, Yanheng Dong, Xiaolong Guo, Qiannan Zhao, Guipeng Ji, Ronghua Wang, Ning Hu, Baihua Qu and Chaohe Xu

超轻+高比容!SnS2@GO无纺布无粘结剂钠电负极材料


65. Electrostatic Self-assembly of 0D–2D SnO2Quantum Dots/Ti3C2Tx MXene Hybrids as Anode for Lithium-Ion Batteries

Huan Liu, Xin Zhang, Yifan Zhu, Bin Cao, QizhenZhu, Peng Zhang, Bin Xu*, Feng Wu, Renjie Chen*


64. Atomic Layer Deposition-Assisted Construction of Binder-Free Ni@N-Doped Carbon Nanospheres Films as Advanced Host for Sulfur Cathode

Jun Liu, Aixiang Wei, Guoxiang Pan, Qinqin Xiong, Fang Chen, Shenghui Shen, Xinhui Xia

无粘结剂硫正极!镍@氮掺杂碳纳米球薄膜了解一下?


63. Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS‑CNFs@rGO Network for Sodium‑Ion Batteries 

Linqu Luo, Jianjun Song*, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang*, and Guoxiu Wang* 

钠电+柔性!3D层级结构Sn/CNFs@rGO结构柔性电极的储钠性能


62. Advances in Tin-Based Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction

Shulin Zhao, Sheng Li, Tao Guo, Shuaishuai Zhang, Jing Wang, Yuping Wu* and Yuhui Chen*

最新综述!一文解读锡基催化剂电催化还原CO2


61. Manganese‑Zeolitic Imidazolate Frameworks‑90 with High Blood Circulation Stability for MRI‑Guided Tumor Therapy

Zhenqi Jiang, Bo Yuan, Nianxiang Qiu, Yinjie Wang, Li Sun, Zhenni Wei, Yanyin Li, Jianjun Zheng, Yinhua Jin, Yong Li, Shiyu Du, Juan Li*, Aiguo Wu*

肿瘤可视化治疗:如何在MRI引导下实现?


60. High-Performance Na-Ion Storage of S-Doped Porous Carbon Derived from Conjugated Microporous Polymers

Yuquan Li, Bin Ni, Xiaodan Li, Xianghui Wang*, Dafeng Zhang, Qingfei Zhao, Jinliang Li*, Ting Lu*,Wenjie Mai and Likun Pan

钠电新进展!共轭微孔聚合物衍生的「硫掺杂多孔碳」提升储钠性能


59. Rapid Isolation and Multiplexed Detection of Exosome Tumor Markers Via Queued Beads Combined with Quantum Dots in a Microarray

Yanan Bai, Yunxing Lu, Kun Wang, Zule Cheng, Youlan Qu, Shihui Qiu, Lin Zhou, Zhenhua Wu, Huiying Liu*, Jianlong Zhao*, Hongju Mao*

肿瘤诊断焕发“芯”生!微阵列芯片快速分离、多重检测外泌体肿瘤标志物


58. Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells: FromDetailed Balance Limit Calculations to Photon Management

Mohammad I. Hossain, Wayesh Qarony, SainanMa, Longhui Zeng, Dietmar Knipp*, Yuen Hong Tsang*


57. Flexible Tactile Electronic Skin with Three-dimensional Force Sensing Capability based on Microstructured CNTs/PDMS Nanocomposite

Xuguang Sun, Jianhai Sun, Tong Li, Shuaikang Zheng, Chunkai Wang, Wenshuo Tan, Jingong Zhang, Chang Liu, TianjunMa, Zhimei Qi, Chunxiu Liu, Ning Xue*

神奇的3D触觉“电子皮肤”!人体监测“无侵入”,智能机器人“可感知”


56. Bio-Derived Hierarchical Multicore-Shell Fe2N Nanoparticle-Impregnated N-Doped Carbon Nanofiber Bundles: A Host Material for Lithium-/Potassium-Ion Storage

Hongjun Jiang, Ling Huang, Yunhong Wei, Boya Wang, Hao Wu*, Yun Zhang*, Huakun Liu and Shixue Dou

储“锂”又储“钾”!生物质衍生的多核壳氮掺杂Fe2N@N-CFBs复合材料


55. Bifunctional Electrocatalysts Based on Mo-doped NiCoP Nanosheet Arrays for Overall Water Splitting

Jinghuang Lin, Yaotian Yan, Chun Li,Xiaoqing Si, Haohan Wang, Junlei Qi*, Jian Cao, Zhengxiang Zhong, Weidong Fei and Jicai Feng

Mo掺杂NiCoP纳米片“一箭双雕”!双功能全水分解电催化
未完待续,文章推送持续更新中

关于我们     

Nano-Micro Letters 是上海交通大学主办的英文学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的最新高水平科研成果与评论文章及快讯,在 Springer 开放获取(open-access)出版。可免费获取全文,欢迎关注和投稿。

E-mail:editorial_office@nmletters.org

Tel:86-21-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » Nano-Micro Letters 2019目录更新 | volume 11 (Papers 55-77)

赞 (0)