Nano-Micro Letters 2019目录更新 | volume 11 (Papers 37-54)

目录

54. Hierarchical Metal–Organic Frameworks with Macroporosity: Synthesis, Achievements, and Challenges
Huan V. Doan*, Harina Amer Hamzah, PrasanthKarikkethu Prabhakaran, Chiara Petrillo, Valeska P. Ting*

53. Moth-eye Structured Polydimethylsiloxane Films for High-Efficiency Perovskite Solar Cells
Min-cheol Kim, Segeun Jang, Jiwoo Choi, SeongMin Kang*, Mansoo Choi*

52. Ultra-stable CsPbBr3 Perovskite Nanosheets for X-Ray Imaging Screen
Liangling Wang, Kaifang Fu, Ruijia Sun, HuqiangLian, Xun Hu, Yuhai Zhang*
NML研究文章|X射线成像“利器”:超稳定CsPbBr3纳米片

51. Graphene Array-Based Anti-fouling Solar Vapour Gap Membrane Distillation with High Energy Efficiency
Biyao Gong, Huachao Yang, Shenghao Wu, GuopingXiong, Jianhua Yan, Kefa Cen, Zheng Bo*, Kostya Ostrikov
“膜”法升级!石墨烯助力太阳能膜蒸馏新体系

50. Surface Passivation of Perovskite Solar Cells Toward Improved Efficiency and Stability
Zhiqi Li, Jiajun Dong, Chunyu Liu, JiaxinGuo, Liang Shen, Wenbin Guo*
吉林大学郭文滨:如何提高钙钛矿电池的效能和稳定性?

49. Novel Insights into Energy Storage Mechanism of Aqueous Rechargeable Zn/MnO2 Batteries with Participation of Mn2+
Yongfeng Huang, Jian Mou, Wenbao Liu, XianliWang, Liubing Dong*, Feiyu Kang, Chengjun Xu*
清华大学徐成俊:揭示水系Zn/MnO2锌离子电池储能新机理

48. Recent Advances in 2D Lateral Heterostructures

Jianwei Wang, Zhiqiang Li, Haiyuan Chen, GuangweiDeng, Xiaobin Niu*

NML综述|二维横向异质结构的最近进展

47. In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Studies of Nanoscale Electrocatalysts

Maoyu Wang, Líney Árnadóttir, Zhichuan J.Xu, Zhenxing Feng

“原位X射线吸收光谱(XAS)”知多少?一文带你了解XAS近10年进展


46. Stereolithographic 3D Printing-Based Hierarchically Cellular Lattices for High-Performance Quasi-Solid Supercapacitor
Jianzhe Xue, Libo Gao*, Xinkang Hu, Ke Cao, WenzhaoZhou, Weidong Wang*, Yang Lu*

45. Charge Engineering of Mo2C@Defect-RichN-Doped Carbon Nanosheets for Efficient Electrocatalytic H2 Evolution
Chunsheng Lei, Wen Zhou, Qingguo Feng, YongpengLei*, Yi Zhang, Yin Chen, Jiaqian Qin
石墨烯“波纹”助力电催化析氢:Mo2C@富缺陷氮掺杂碳纳米片

44. NASICON-Structured NaTi2(PO4)3 for Sustainable Energy Storage
Mingguang Wu, Wei Ni*, Jin Hu*, Jianmin Ma*

43. Battery Separators Functionalized with Edge-Rich MoS2/C Hollow Microspheres for the Uniform Deposition of Li2S in High-Performance Lithium–Sulfur Batteries
Nan Zheng, Guangyu Jiang, Xiao Chen, Jiayi Mao, NanJiang, Yongsheng Li*
高性能锂硫电池:富边缘MoS2/C中空微球如何帮助Li2S均匀沉积?

42. Integrated System of Solar Cells with Hierarchical NiCo2O4 Battery-Supercapacitor Hybrid Devices for Self-Driving Light-Emitting Diodes
Yuliang Yuan, Yangdan Lu, Bei-Er Jia, HaichaoTang, Lingxiang Chen, Yu-Jia Zeng, Yang Hou*, Qinghua Zhang, Qinggang He, LeiJiao, Jianxing Leng, Zhizhen Ye, Jianguo Lu*
浙大吕建国&侯阳 | 杨桃状NiCo2O4电池–超级电容器混合器件:助力“一条龙”绿色供能系统

41. Prompt Electrodeposition of Ni Nanodots on Ni Foam to Construct a High-Performance Water-Splitting Electrode: Efficient, Scalable, and Recyclable
Hongtao Yu, Ting Quan, Shilin Mei, ZdravkoKochovski, Wei Huang*, Hong Meng, Yan Lu*

40. Applications of MxSey (M=Fe,Co, Ni) and Their Composites in Electrochemical Energy Storage and Conversion
Huijie Zhou, Xiaxia Li, Yan Li, Mingbo Zheng, HuanPang*

39. Spiral Steel Wire Based Fiber-Shaped Stretchable and Tailorable Triboelectric Nanogenerator for Wearable Power Source and Active Gesture Sensor
Lingjie Xie, Xiaoping Chen, Zhen Wen*, Yanqin Yang, JihongShi, Chen Chen, Mingfa Peng, Yina Liu, Xuhui Sun*
NML研究文章 | 可穿戴设备黑科技!“私人定制”摩擦纳米发电机

38. Lightweight and High-Performance Microwave Absorber Based on 2D WS2–RGO Heterostructures
Deqing Zhang, TingtingLiu, Junye Cheng*, Qi Cao, Guangping Zheng, Shuang Liang, Hao Wang*, Mao-ShengCao*

37. Ferroelectric Oxide Nanocomposites with Trimodal Pore Structure for High Photocatalytic Performance
Tingting Xu, Xuan Liu*,Shulan Wang*, Li Li*
NML研究文章 | 高效光催化剂:三级孔隙分布PbTiO3/TiO2/C纳米复合材料

……

(未完待续,持续更新中)

 中科院一区    IF: 9.043 

关于我们     

Nano-Micro Letters 是上海交通大学主办的英文学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的最新高水平科研成果与评论文章及快讯,在 Springer 开放获取(open-access)出版。可免费获取全文,欢迎关注和投稿。

E-mail:editorial_office@nmletters.org

Tel:86-21-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » Nano-Micro Letters 2019目录更新 | volume 11 (Papers 37-54)

赞 (0)