Springer网站阅读量前十的2023年NML文章及2023年入选的ESI热点文章

此推文汇总了springer网站上阅读量前十的2023年NML文章,以及2023年入选的ESI热点(千分之一)文章。欢迎阅读、关注、转发。

Springer网站阅读量TOP10

1. Advances in the Application of Perovskite Materials (13000次)

中文题目:钙钛矿材料应用进展

Lixiu Zhang, Luyao Mei, Kaiyang Wang, Yinhua Lv, Shuai Zhang, Yaxiao Lian, Xiaoke Liu, Zhiwei Ma, Guanjun Xiao, Qiang Liu, Shuaibo Zhai, Shengli Zhang, Gengling Liu, Ligang Yuan, Bingbing Guo, Ziming Chen, Keyu Wei, Aqiang Liu, Shizhong Yue, Guangda Niu, Xiyan Pan, Jie Sun, Yong Hua, Wu-Qiang Wu, Dawei Di, Baodan Zhao, Jianjun Tian, Zhijie Wang, Yang Yang, Liang Chu, Mingjian Yuan, Haibo Zeng, Hin-Lap Yip, Keyou Yan, Wentao Xu, Lu Zhu, Wenhua Zhang, Guichuan Xing, Feng Gao and Liming Ding

Nano-Micro Lett. 15, 177 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01140-3

2.png

2. Multidiscipline Applications of Triboelectric Nanogenerators for the Intelligent Era of Internet of Things (10000次)

中文题目:摩擦纳米发电机面向物联网时代的多领域智能应用

Xiaole Cao, Yao Xiong, Jia Sun, Xiaoyin Xie*, Qijun Sun*, Zhong Lin Wang**

Nano-Micro Letters (2023)15: 14

https://doi.org/10.1007/s40820-022-00981-8

3.png

3. Machine Learning Enhanced Flexible Mechanical Sensing (10000次)

中文题目:机器学习助力柔性力传感技术的发展

Yuejiao Wang, Mukhtar Lawan Adam, Yunlong Zhao, Weihao Zheng, Libo Gao*, Zongyou Yin* and Haitao Zhao*

Nano-Micro Letters (2023)15:  55

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01013-9

4.png

4. A Rising 2D Star: Novel MBenes with Excellent Performance in Energy Conversion and Storage (9609次)

中文题目:一颗冉冉升起的二维新星:在能量转换和储存方面表现出色的MBenes

Tianjie Xu, Yuhua Wang, Zuzhao Xiong, Yitong Wang, Yujin Zhou and Xifei Li

Nano-Micro Lett. 15, 6 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-022-00976-5

5.png

5. Inorganic Halide Perovskite Quantum Dots: A Versatile Nanomaterial Platform for Electronic Applications (9404次)

中文题目:电子应用的多功能纳米材料平台中无机卤化物钙钛矿量子点的作用

Chien-Yu Huang, Hanchen Li, Ye Wu, Chun-Ho Lin, Xinwei Guan, Long Hu, Jiyun Kim, Xiaoming Zhu, Haibo Zeng and Tom Wu

Nano-Micro Lett. 15, 16 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-022-00983-6

6.png

6. Advances in Noble Metal-Decorated Metal Oxide Nanomaterials for Chemiresistive Gas Sensors: Overview (9369次)

中文题目:贵金属修饰半导体金属氧化物基化学电阻式气体传感器的最新研究进展

Li-Yuan Zhu, Lang-Xi Ou, Li-Wen Mao, Xue-Yan Wu, Yi-Ping Liu, and Hong-Liang Lu*

Nano-Micro Letters (2023)15:  89

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01047-z

7.png

7. Transparent, Ultra-Stretching, Tough, Adhesive Carboxyethyl Chitin/Polyacrylamide Hydrogel Toward High-Performance Soft Electronics (9306次)

中文题目:具有透明、耐拉伸、高韧性、粘性的羧乙基甲壳素/聚丙烯酰胺水凝胶用于高性能软电子产品制造

Jipeng Zhang, Yang Hu, Lina Zhang, Jinping Zhou and Ang Lu

Nano-Micro Lett. 15, 8 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-022-00980-9

8.png

8. Soft electronics for health monitoring assisted by machine learning (9249次)

中文题目:机器学习辅助软体电子用于健康监测

Yancong Qiao*, Jinan Luo, Tianrui Cui, Haidong Liu, Hao Tang, Yingfen Zeng, Chang Liu, Yuanfang Li, Jinming Jian, Jingzhi Wu, He Tian, Yi Yang, Tian-Ling Ren*, and Jianhua Zhou*

Nano-Micro Letters (2023)15:  66

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01029-1

9.png

9. Recent Advances in Nano-Enabled Seed Treatment Strategies for Sustainable Agriculture: Challenges, Risk Assessment, and Future Perspectives (9053次)

中文题目:可持续农业纳米种子处理策略的最新进展:挑战、风险评估和未来展望

Amruta Shelar, Shivraj Hariram Nile, Ajay Vikram Singh, Dirk Rothenstein, Joachim Bill, Jianbo Xiao, Manohar Chaskar, Guoyin Kai and Rajendra Patil

Nano-Micro Lett. 15, 54 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01025-5

10.png

10. 3D Printed Integrated Gradient‑Conductive MXene/CNT/Polyimide Aerogel Frames for Electromagnetic Interference Shielding with Ultra‑Low Reflection (8903次)

中文题目:3D打印集成式梯度导电气凝胶构建超低反射电磁屏蔽材料

Tiantian Xue, Yi Yang, Dingyi Yu, Qamar Wali, Zhenyu Wang, Xuesong Cao, Wei Fan*, Tianxi Liu *

Nano-Micro Letters (2023)15:  45

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01017-5

11.png

ESI热点论文

1. Conductive Biomaterials as Bioactive Wound Dressing for Wound Healing and Skin Tissue Engineering (REVIEW)

中文题目:用于伤口愈合和皮肤组织工程的导电生物材料

Rui Yu, Hualei Zhang and Baolin GuoNano-Micro Lett. (2022) 14: 1. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00751-y

12.png

2. Interfacial Engineering Strategy for High-Performance Zn Metal Anodes (REVIEW)

中文题目:高性能锌金属负极的界面工程策略

Bin Li, Xiaotan Zhang, Tingting Wang, Zhangxing He, Bingan Lu, Shuquan Liang, Jiang Zhou

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 6. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00764-7

13.png

3. Hierarchically Multifunctional Polyimide Composite Films with Strongly Enhanced Thermal Conductivity (ARTICLE)

中文题目:多级多功能聚酰亚胺复合薄膜的增强导热性能

Yongqiang Guo, Hua Qiu, Kunpeng Ruan, Yali Zhang, Junwei Gu

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 26. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00767-4

14.png

4. Recent Advances in Design Strategies and Multifunctionality of Flexible Electromagnetic Interference Shielding Materials (REVIEW)

中文题目:柔性电磁屏蔽材料的设计策略及多功能化研究进展

Junye Cheng , Chuanbing Li , Yingfei Xiong , Huibin Zhang , Hassan Raza , Sana Ullah , Jinyi Wu , Guangping Zheng , Qi Cao* , Deqing Zhang , Qingbin Zheng*, Renchao Che

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 80. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00823-7

15.png

5. Cellulose Nanopaper: Fabrication, Functionalization, and Applications (REVIEW)

中文题目:纤维素纳米纸的制备、功能化和应用

Wei Liu, Kun Liu, Haishun Du*, Ting Zheng, Ning Zhang, Ting Xu*, Bo Pang*, Xinyu Zhang, Chuanling Si *& Kai Zhang *

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 104. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00849-x

16.png

6. Porous and Ultra-Flexible Crosslinked MXene/Polyimide Composites for Multifunctional Electromagnetic Interference Shielding (ARTICLE)

中文题目:多孔超柔电磁屏蔽材料:MXene/聚酰亚胺复合泡沫的规模化制备及优异性能

Zhi-Hui Zeng, Na Wu, Jing-Jiang Wei, Yun-Fei Yang, Ting-Ting Wu, Bin Li, Stefanie Beatrice Hauser, Wei-Dong Yang, Jiu-Rong Liu, Shan-Yu Zhao

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 59. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00800-0

17.png

7. Enabling Multi-Chemisorption Sites on Carbon Nanofibers Cathodes by an In-Situ Exfoliation Strategy for High-Performance Zn-Ion Hybrid Capacitors (ARTICLE)

中文题目:碳纳米纤维表面多重化学吸附位点调控及其储锌特性

Hongcheng He, Jichun Lian, Changmiao Chen, Qiaotian Xiong, Cheng Chao Li*, and Ming Zhang*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 106. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00839-z

18.png

8. Ultralight Magnetic and Dielectric Aerogels Achieved by Metal–Organic Framework Initiated Gelation of Graphene Oxide forEnhanced Microwave Absorption (ARTICLE)

中文题目:超轻磁-介电吸波气凝胶:金属有机框架诱导氧化石墨烯凝胶策略

Xiaogu Huang*, Jiawen Wei, Yunke Zhang, Binbin Qian, Qi Jia, Jun Liu, Xiaojia Zhao, Gaofeng Shao*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 107. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00851-3

19.png

9. Oxygen Evolution Reaction in Energy Conversion and Storage: Design Strategies Under and Beyond the Energy Scaling Relationship (REVIEW)

中文题目:OER催化剂在不同能量标度下的设计策略

Jiangtian Li*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 112. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00857-x

20.png

10. Biodegradable, Super-Strong, and Conductive Cellulose Macrofibers for Fabric-Based Triboelectric Nanogenerator (ARTICLE)

中文题目:可降解、超强度、能水洗的导电纤维及其摩擦纳米发电机

Sanming Hu, Jing Han, Zhijun Shi, Kun Chen, Nuo Xu, Yifei Wang, Ruizhu Zheng, Yongzhen Tao, Qijun Sun*, Zhong Lin Wang*, Guang Yang*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 115. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00858-w

21.png

11. Ni Flower/MXene-Melamine Foam Derived 3D Magnetic/Conductive Networks for Ultra-Efcient Microwave Absorption and Infrared Stealth (ARTICLE)

中文题目:超轻吸波+隐身+阻燃材料:三维Ni/MXene磁性导电泡沫

Haoran Cheng, Yamin Pan, Xin Wang, Chuntai Liu, Changyu Shen, Dirk W. Schubert, Zhanhu Guo, Xianhu Liu*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 63. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00812-w

22.png

11. Recent Progress of Electrode Materials for Flexible Perovskite Solar Cells (REVIEW)中文题目:柔性钙钛矿太阳能电池电极材料的最新进展Yumeng Xu, Zhenhua Lin*, Wei Wei, Yue Hao, Shengzhong Liu, Jianyong Ouyang, Jingjing Chang*Nano-Micro Lett. (2022) 14: 117. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00859-9

23.jpg

13. Vertically Aligned Silicon Carbide Nanowires/Boron Nitride Cellulose Aerogel Networks Enhanced Thermal Conductivity and Electromagnetic Absorbing of Epoxy Composites (ARTICLE)中文题目:气凝胶网络增强环氧树脂基复合材料:高导热和电磁波吸收Duo Pan, Gui Yang, Hala M. Abo‑Dief, Jingwen Dong, Fengmei Su*, Chuntai Liu, Yifan Li, Ben Bin Xu,* Vignesh Murugadoss, Nithesh Naik, Salah M. El‑Bahy, Zeinhom M. El‑Bahy, Minan Huang, Zhanhu Guo*Nano-Micro Lett. (2022) 14: 118. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00863-z

24.png

14. Interface Engineering of NiₓSᵧ@MnOₓHᵧ Nanorods to Efciently Enhance Overall‑Water‑Splitting Activity and Stability (ARTICLE)

中文题目:异质结界面工程提高水分解活性与稳定性Pan Wang, Yuanzhi Luo, Gaixia Zhang*, Zhangsen Chen, Hariprasad Ranganathan, Shuhui Sun*, Zhicong Shi*Nano-Micro Lett. (2022) 14: 120. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00860-2

25.png

15.Surface-Alloyed Nanoporous Zinc as Reversible and Stable Anodes for High-Performance Aqueous Zinc-Ion Battery (ARTICLE)

中文题目:高性能水系锌离子电池可逆稳定负极:表面合金化纳米多孔锌

Huan Meng, Qing Ran, Tian-Yi Dai, Hang Shi, Shu-Pei Zeng, Yong-Fu Zhu, Zi Wen, Wei Zhang, Xing-You Lang*, Wei-Tao Zheng & Qing Jiang*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 128. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00867-9

26.png

16. High-Efficiency Electromagnetic Interference Shielding of rGO@FeNi/Epoxy Composites with Regular Honeycomb Structures (ARTICLE)

中文题目:规则蜂窝结构rGO@FeNi/环氧树脂复合材料的高效电磁屏蔽应用

Ping Song, Zhonglei Ma, Hua Qiu, Yifan Ru, Junwei Gu

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 51. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00798-5

27.png

17. MXene‑Graphene Composites: A Perspective on Biomedical Potentials (HIGHLIGHT)

中文题目:MXene-石墨烯复合材料在生物医学的应用潜力

Ebrahim Mostafavi*, Siavash Iravani*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 130. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00880-y

28.png

18. Natural Stibnite for Lithium-/Sodium-Ion Batteries: Carbon Dots Evoked High Initial Coulomb Efficiency (ARTICLE)

中文题目:利用碳点提高辉锑矿储锂/钠首次库仑效率

Yinger Xiang, Laiqiang Xu, Li Yang, Yu Ye, Zhaofei Ge, Jiae Wu, Wentao Deng, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou*, Xiaobo Ji

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 136. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00873-x

29.jpg

19. Macroscopic Electromagnetic Cooperative Network-Enhanced MXene/Ni Chains Aerogel-Based Microwave Absorber with Ultra-Low Matching Thickness (ARTICLE)

中文题目:具有超低匹配厚度的宏观电磁协同网络增强型 MXene/Ni 链凝胶微波吸收体

Fei Pan, Yanping Rao, Dan Batalu, Lei Cai, Yanyan Dong, Xiaojie Zhu, Yuyang Shi, Zhong Shi, Yaowen Liu and Wei Lu

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 140. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00869-7

30.png

20. Morphological Engineering of Sensing Materials for Flexible Pressure Sensors and Artificial Intelligence Applications (REVIEW)

中文题目:柔性压力传感器中的微形态工程及其人工智能应用

Zhengya Shi†, Lingxian Meng†, Xinlei Shi, Hongpeng Li, Juzhong Zhang, Qingqing Sun, Xuying Liu, Jinzhou Chen, and Shuiren Liu*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 141. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00874-w

31.png

21. Size-Dependent Oxidation-Induced Phase Engineering for MOFs Derivatives via Spatial Confinement Strategy Toward Enhanced Microwave Absorption (ARTICLE)

中文题目:空间限域调控MOFs衍生碳尺寸,实现轻质高效吸波剂设计

Hanxiao Xu, Guozheng Zhang, Yi Wang, Mingqiang Ning*, Bo Ouyang*, Yang Zhao, Ying Huang, Panbo Liu*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 102. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00841-5

32.png

22. Reversible Oxygen-Rich Functional Groups Grafted 3D Honeycomb-Like Carbon Anode for Super-Long Potassium Ion Batteries (ARTICLE)

中文题目:18个月钾离子循环!湖南大学刘志刚教授团队在三维蜂窝状碳负极嫁接可逆富氧官能团

Na Cheng, Wang Zhou, Jilei Liu, Zhigang Liu* & Bingan Lu

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 146. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00892-8

33.png

23. Multifunctional SiC@SiO2 Nanofiber Aerogel with Ultrabroadband Electromagnetic Wave Absorption (ARTICLE)

中文题目:具有超宽带电磁波吸收的多功能SiC@SiO₂纳米纤维气凝胶

Limeng Song, Fan Zhang, Yongqiang Chen, Li Guan, Yanqiu Zhu, Mao Chen, Hailong Wang, Budi Riza Putra, Rui Zhang and Bingbing Fan

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 152. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00905-6

34.png

24. Quantum Dots Compete at the Acme of MXene Family for the Optimal Catalysis (REVIEW)

中文题目:青出于蓝而胜于蓝:MXene衍生的MQDs在催化反应中的竞争优势

Yuhua Liu, Wei Zhang*, Weitao Zheng*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 158. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00908-3

35.png

25. One-Dimensional Magnetic FeCoNi Alloy Toward Low-Frequency Electromagnetic Wave Absorption (ARTICLE)

中文题目:一维磁性FeCoNi合金用于低频电磁波吸收

Bintong Yang, Jiefeng Fang, Chunyang Xu, Hui Cao, Ruixuan Zhang, Biao Zhao, Mengqiu Huang, Xiangyu Wang, Hualiang Lv and Renchao Che

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 170. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00920-7

36.png

26. Ultrabroad Microwave Absorption Ability and Infrared Stealth Property of Nano-Micro CuS@rGO Lightweight Aerogels (ARTICLE)

中文题目:纳微结构CuS@rGO轻质气凝胶用于超宽微波吸收与红外隐身应用

Yue Wu, Yue Zhao, Ming Zhou, Shujuan Tan, Reza Peymanfar, Bagher Aslibeiki and Guangbin Ji

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 171. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00811-x

37.png

27. Bioinspired Injectable Self‑Healing Hydrogel Sealant with Fault‑Tolerant and Repeated Thermo‑Responsive Adhesion for Sutureless Post‑Wound‑Closure and Wound Healing (ARTICLE)

中文题目:双仿生水凝胶粘合剂用于无创闭合和创面修复

Yuqing Liang, Huiru Xu, Zhenlong Li, Aodi Zhangji, Baolin Guo*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 185. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00928-z

38.png

28. Metal-Organic Frameworks Functionalized Separators for Robust Aqueous Zinc‑Ion Batteries (ARTICLE)

中文题目:MOFs功能化隔膜:提升水系锌离子电池性能

Yang Song, Pengchao Ruan, Caiwang Mao, Yuxin Chang, Ling Wang, Lei Dai, Peng Zhou, Bingan Lu, Jiang Zhou*, Zhangxing He*

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 218. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00960-z

39.png

29. Significantly Enhanced Electromagnetic Interference Shielding Performances of Epoxy Nanocomposites with Long-Range Aligned Lamellar Structure (ARTICLE)

中文题目:长程排列层状环氧纳米复合材料增强电磁干扰屏蔽性能

Lei Wang, Zhonglei Ma, Hua Qiu, Yali Zhang, Ze Yu and Junwei Gu

Nano-Micro Lett. (2022) 14: 224. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00949-8

40.png

30. Electrospinning of Flexible Poly(vinyl alcohol)/MXene Nanofiber-Based Humidity Sensor Self-Powered by Monolayer Molybdenum Diselenide Piezoelectric Nanogenerator (ARTICLE)

中文题目:单层二硒化钼压电纳米发电机自供电柔性PVA/MXene纳米纤维的湿度传感器

Dongyue Wang, Dongzhi Zhang, Peng Li, Zhimin Yang, Qian Mi, Liandong Yu

Nano-Micro Lett. (2021) 13: 57. https://doi.org/10.1007/s40820-020-00580-5

41.png

31. Lightweight, Flexible Cellulose-Derived Carbon Aerogel@Reduced Graphene Oxide/PDMS Composites with Outstanding EMI Shielding Performances and Excellent Thermal Conductivities  (ARTICLE)中文题目:柔性导热聚合物基电磁屏蔽复合材料Ping Song, Bei Liu, Chaobo Liang, Kunpeng Ruan, Hua Qiu, Zhonglei Ma, Yongqiang Guo, Junwei GuNano-Micro Lett. (2021) 13: 91. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00624-4

42.png

32. Environmentally Friendly and Multifunctional Shaddock Peel-Based Carbon Aerogel for Thermal-Insulation and Microwave Absorption (ARTICLE)

中文题目:隔热吸波的环保多功能柚皮基碳气凝胶Weihua Gu, Jiaqi Sheng, Qianqian Huang, Gehuan Wang, Jiabin Chen, Guangbin JiNano-Micro Lett. (2021) 13: 102. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00635-1

43.png

33. The Main Progress of Perovskite Solar Cells in 2020–2021 (REVIEW)

中文题目:2020-2021年钙钛矿太阳能电池的主要进展Tianhao Wu, Zhenzhen Qin, Yanbo Wang, Yongzhen Wu, Wei Chen, Shufang Zhang, Molang Cai, Songyuan Dai, Jing Zhang, Jian Liu, Zhongmin Zhou, Xiao Liu, Hiroshi Segawa, Hairen Tan, Qunwei Tang, Junfeng Fang, Yaowen Li, Liming Ding, Zhijun Ning, Yabing Qi, Yiqiang Zhang, Liyuan HanNano-Micro Lett. (2021) 13: 152. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00672-w

44.png

34. A Review on Metal- and Metal Oxide-Based Nanozymes: Properties, Mechanisms, and Applications (REVIEW)

中文题目:金属和金属氧化物纳米酶的性能、机制和应用

Qianwen Liu, Amin Zhang, Ruhao Wang, Qian Zhang, Daxiang Cui

Nano-Micro Lett. (2021) 13: 154. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00674-8

45.png

35. Construction of 1D Heterostructure NiCo@C/ZnO Nanorod with Enhanced Microwave Absorption (ARTICLE)

中文题目:简单工艺构建具有优异微波吸收性能的一维异质结构NiCo@C/ZnO纳米棒Jianwei Wang, Zirui Jia, Xuehua Liu, Jinlei Dou, Binghui Xu, Bingbing Wang, Guanglei WuNano-Micro Lett. (2021) 13: 175. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00704-5

46.png

36. Structural Design Strategies of Polymer Matrix Composites for Electromagnetic Interference Shielding: A Review (REVIEW)

中文题目:聚合物基电磁屏蔽复合材料研究进展Chaobo Liang, Zhoujie Gu, Yali Zhang, Zhonglei Ma, Hua Qiu, Junwei GuNano-Micro Lett. (2021) 13: 181. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00707-2

47.png

37. Rational Design of MOF-Based Materials for Next-Generation Rechargeable Batteries (REVIEW)

中文题目:MOF基材料的设计及其在新型可充电电池中的应用

Zhengqing Ye, Ying Jiang, Li Li*, Feng Wu, Renjie Chen*

Nano-Micro Lett. (2021) 13: 203. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00726-z

48.jpg

38. Electrostatically Assembling 3D Ultralight Hollow NiCo Compound@MXene Composites with Hierarchical Structure for Tunable and High-efficient Microwave Absorption (ARTICLE)

中文题目:超轻/超薄/宽频电磁波吸收材料:构建三维空心NiCo化合物@MXene复合结构

Hui-Ya Wang, Xiao-Bo Sun, Shu-Hao Yang, Pei-Yan Zhao, Xiao-Juan Zhang*, Guang-Sheng Wang*, Yi Huang

Nano-Micro Lett. (2021) 13: 206. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00727-y

49.png

关于我们

50.jpg

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2022JCR影响因子为 26.6,学科排名Q1区前5%,期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » Springer网站阅读量前十的2023年NML文章及2023年入选的ESI热点文章

赞 (0)

评论 0