NML卷期 | 2023年第8期免费下载

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》2023年第 8 期印刷本已整理完成,所有卷期的电子版可免费下载,下载方式:1. 复制链接到浏览器:

https://pan.baidu.com/s/1NuthbJFFHKWIUsgdRKw29Q

输入提取码:uqzy

2. 点击此文最后“阅读原文”,输入提取码:uqzy

3. 本刊所有文章全文也可在Springer网站免费下载:

https://link.springer.com/journal/40820/volumes-and-issues

Volume 15 Issue 8

目录列表

1. Skin-Inspired Ultra-Tough Supramolecular Multifunctional Hydrogel Electronic Skin for Human–Machine Interaction (ARTICLE)

中文题目:超强韧超分子水凝胶电子皮肤,用于人机交互

Kun Chen, Kewei Liang, He Liu, Ruonan Liu, Yiying Liu, Sijia Zeng and Ye Tian

Nano-Micro Lett. 15, 102 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01084-8

2.png

3.png

2. Identification of Dynamic Active Sites Among Cu Species Derived from MOFs@CuPc for Electrocatalytic Nitrate Reduction Reaction to Ammonia (ARTICLE)

中文题目:电催化硝酸盐还原氨反应中MOF@CuPc里原子位点Cu物种动态活性位点的确定

Xue-Yang Ji, Ke Sun, Zhi-Kun Liu, Xinghui Liu, Weikang Dong, Xintao Zuo, Ruiwen Shao and Jun Tao

Nano-Micro Lett. 15, 110 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01091-9

4.png

5.png

3. Efficient Semi-Transparent Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells Enabled by Pure-Chloride 2D-Perovskite Passivation (ARTICLE)

中文题目:纯氯化物二维钙钛矿钝化实现高效半透明宽带隙钙钛矿太阳能电池

Liu Yang, Yongbin Jin, Zheng Fang, Jinyan Zhang, Ziang Nan, Lingfang Zheng, Huihu Zhuang, Qinghua Zeng, Kaikai Liu, Bingru Deng, Huiping Feng, Yujie Luo, Chengbo Tian, Changcai Cui, Liqiang Xie, Xipeng Xu and Zhanhua Wei

Nano-Micro Lett. 15, 111 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01090-w

6.png

7.png

4. A Rational Design of Metal–Organic Framework Nanozyme with High-Performance Copper Active Centers for Alleviating Chemical Corneal Burns (ARTICLE)

中文题目:仿生铜MOF纳米酶的理性设计和活性调控用于减轻化学性角膜烧伤

Yonghua Tang, Yi Han, Jiachen Zhao, Yufei Lv, Chaoyu Fan, Lan Zheng, Zhisen Zhang, Zuguo Liu, Cheng Li and Youhui Lin

Nano-Micro Lett. 15, 112 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01059-9

8.png

9.png

5. Applications of Metal–Organic Frameworks and Their Derivatives in Electrochemical CO₂ Reduction (REVIEW)

中文题目:MOFs及其衍生物在电化学二氧化碳还原中的应用

Chengbo Li, Yuan Ji, Youpeng Wang, Chunxiao Liu, Zhaoyang Chen, Jialin Tang, Yawei Hong, Xu Li, Tingting Zheng, Qiu Jiang and Chuan Xia

Nano-Micro Lett. 15, 113 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01092-8

10.png

11.png

6. Mixed Cations Enabled Combined Bulk and Interfacial Passivation for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells (ARTICLE)

中文题目:基于混合阳离子体相和界面复合钝化的高效稳定钙钛矿太阳能电池

Pengfei Wu, Shirong Wang, Jin Hyuck Heo, Hongli Liu, Xihan Chen, Xianggao Li and Fei Zhang

Nano-Micro Lett. 15, 114 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01085-7

12.png

13.png

7. A General Strategy for Ordered Carrier Transport of Quasi-2D and 3D Perovskite Films for Giant Self-Powered Photoresponse and Ultrahigh Stability (ARTICLE)

中文题目:准2D和3D钙钛矿薄膜有序载流子传输的通用策略以实现巨大的自供电光响应和超高稳定性器件组装

Fei Zhu, Gang Lian, Deliang Cui, Qilong Wang, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Qingbo Meng and Ching-Ping Wong

Nano-Micro Lett. 15, 115 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01087-5

14.png

15.png

8. Wetting of MXenes and Beyond (PERSPECTIVE)

中文题目:MXenes及其他2D材料的润湿性

Massoud Malaki and Rajender S. Varma

Nano-Micro Lett. 15, 116 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01049-x

16.png17.png

9. Hole-Transport Management Enables 23%-Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells with 84% Fill Factor (ARTICLE)

中文题目:基于空穴传输管理实现效率超过23%的稳定反式钙钛矿太阳能电池

Liming Liu, Yajie Ma, Yousheng Wang, Qiaoyan Ma, Zixuan Wang, Zigan Yang, Meixiu Wan, Tahmineh Mahmoudi, Yoon-Bong Hahn and Yaohua Mai

Nano-Micro Lett. 15, 117 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01088-4

18.png

19.png

10. Interface Engineering of Fe₇S₈/FeS₂ Heterostructure in situ Encapsulated into Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes for High Power Sodium-Ion Batteries (ARTICLE)

中文题目:原位封装在氮掺杂碳纳米管中的Fe₇S₈/FeS₂异质结构的界面工程

Penghao Song, Jian Yang, Chengyin Wang, Tianyi Wang, Hong Gao, Guoxiu Wang and Jiabao Li

Nano-Micro Lett. 15, 118 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01082-w

20.png

21.png

11. Phase Regulation and Defect Passivation Enabled by Phosphoryl Chloride Molecules for Efficient Quasi-2D Perovskite Light-Emitting Diodes (ARTICLE)

中文题目:膦酰氯分子助力高效钙钛矿发光二极管

Mingliang Li, Yaping Zhao, Jia Guo, Xiangqian Qin, Qin Zhang, Chengbo Tian, Peng Xu, Yuqing Li, Wanjia Tian, Xiaojia Zheng, Guichuan Xing, Wen-Hua Zhang and Zhanhua Wei

Nano-Micro Lett. 15, 119 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01089-3

22.png

23.png

12. Atomically Dispersed Dual-Metal Sites Showing Unique Reactivity and Dynamism for Electrocatalysis (ARTICLE)

中文题目:原子级分散双金属电催化剂—独特的结构演变

Jun-Xi Wu, Wen-Xing Chen, Chun-Ting He, Kai Zheng, Lin-Ling Zhuo, Zhen-Hua Zhao and Jie-Peng Zhang

Nano-Micro Lett. 15, 120 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01080-y

24.png

25.png

13. Fundamental Understanding and Optimization Strategies for Dual-Ion Batteries: A Review (REVIEW)

中文题目:双离子电池的基本原理和优化策略

Chong Chen, Chun-Sing Lee and Yongbing Tang

Nano-Micro Lett. 15, 121 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01086-6

26.png

27.png

14. Strategies for Sustainable Production of Hydrogen Peroxide via Oxygen Reduction Reaction: From Catalyst Design to Device Setup (REVIEW)

中文题目:氧还原反应可持续生产过氧化氢的策略:从催化剂设计到设备组装

Yuhui Tian, Daijie Deng, Li Xu, Meng Li, Hao Chen, Zhenzhen Wu and Shanqing Zhang

Nano-Micro Lett. 15, 122 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01067-9

28.png

29.png

15. A Review on Interface Engineering of MXenes for Perovskite Solar Cells (REVIEW)

中文题目:钙钛矿太阳能电池的MXenes界面工程

Srikanta Palei, G. Murali, Choong-Hee Kim, Insik In, Seul-Yi Lee and Soo-Jin Park

Nano-Micro Lett. 15, 123 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01083-9

30.png

31.png

16. Rational Design of Cellulosic Triboelectric Materials for Self-Powered Wearable Electronics (REVIEW)

中文题目:自供电可穿戴电子产品中纤维素摩擦电材料的合理设计

Xiangjiang Meng, Chenchen Cai, Bin Luo, Tao Liu, Yuzheng Shao, Shuangfei Wang and Shuangxi Nie

Nano-Micro Lett. 15, 124 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01094-6

32.png

33.png

17. Self-Generated Buried Submicrocavities for High-Performance Near-Infrared Perovskite Light-Emitting Diode (ARTICLE)

中文题目:自发生成埋底亚微腔结构制备高性能近红外钙钛矿发光二极管

Jiong Li, Chenghao Duan, Qianpeng Zhang, Chang Chen, Qiaoyun Wen, Minchao Qin, Christopher C. S. Chan, Shibing Zou, Jianwu Wei, Zuo Xiao, Chuantian Zuo, Xinhui Lu, Kam Sing Wong, Zhiyong Fan and Keyou Yan

Nano-Micro Lett. 15, 125 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01097-3

34.png

35.png

18. Aqueous Zinc Batteries with Ultra-Fast Redox Kinetics and High Iodine Utilization Enabled by Iron Single Atom Catalysts (ARTICLE)

中文题目:铁单原子催化剂实现的具有超快氧化还原动力学和高碘利用率的水系锌电池

Xueya Yang, Huiqing Fan, Fulong Hu, Shengmei Chen, Kang Yan and Longtao Ma

Nano-Micro Lett. 15, 126 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01093-7

36.png

37.png

19. Harvesting Environment Mechanical Energy by Direct Current Triboelectric Nanogenerators (REVIEW)

中文题目:直流摩擦纳米发电机收集环境机械能

Chuncai Shan, Kaixian Li, Yuntao Cheng and Chenguo Hu

Nano-Micro Lett. 15, 127 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01115-4

36.png

37.png

20. Two-Dimensional Metal Halides for X-Ray Detection Applications (REVIEW)

中文题目:二维金属卤化物的X射线探测应用

Yumin Li, Yutian Lei, Haoxu Wang and Zhiwen Jin

Nano-Micro Lett. 15, 128 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01118-1

40.png

41.png

21. Improved Plasmonic Hot-Electron Capture in Au Nanoparticle/Polymeric Carbon Nitride by Pt Single Atoms for Broad-Spectrum Photocatalytic H₂ Evolution (ARTICLE)

中文题目:Au NPs和PtSAs双助催化剂提高PCN宽光谱光催化析氢活性

Manyi Gao, Fenyang Tian, Xin Zhang, Zhaoyu Chen, Weiwei Yang and Yongsheng Yu

Nano-Micro Lett. 15, 129 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01098-2

42.png

43.png

22. Engineering Multi-field-coupled Synergistic Ion Transport System Based on the Heterogeneous Nanofluidic Membrane for High-Efficient Lithium Extraction (ARTICLE)

中文题目:基于异质纳流体膜的多场耦合协同离子传输系统用于高效锂元素提取

Lin Fu, Yuhao Hu, Xiangbin Lin, Qingchen Wang, Linsen Yang, Weiwen Xin, Shengyang Zhou, Yongchao Qian, Xiang-Yu Kong, Lei Jiang and Liping Wen

Nano-Micro Lett. 15, 130 (2023).

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01106-5

44.png

45.png

关于我们

12.jpg

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2022JCR影响因子为 26.6,学科排名Q1区前5%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。
Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » NML卷期 | 2023年第8期免费下载

赞 (0)

评论 0