圣诞快乐!精选2019年度最受欢迎的30篇文章

圣诞节来临之际,NML编辑部祝大家节日快乐!

2019年NML公众号推送了109篇文章,阅读量超过97865人次,公众号关注人数已达9267人。阅读量排名前30的都有哪些文章呢,大家一起来看看吧!

点击中文标题链接阅读详细推文~
1. 电子皮肤大汇总!基于石墨烯的触觉传感器
Graphene Nanostructure-based Tactile Sensor for Electronic Skin Applications
Pei Miao, Jian Wang, Congcong Zhang*, Mingyuan Sun, ShanshanCheng*, and Hong Liu*
2. 电磁屏蔽纸!超薄“三明治+梯度”结构的CNT/MXene/纳米纤维素复合材料
Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofibrils Composite Paper for Highly Efficient Electromagnetic Interference Shielding in X-Band
Wentao Cao, Chang Ma, ShuoTan, Mingguo Ma*, Pengbo Wan*, Feng Chen*
3. “原位X射线吸收光谱(XAS)”知多少?一文带你了解XAS近10年进展
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Studies of Nanoscale Electrocatalysts
Maoyu Wang, Líney Árnadóttir, Zhichuan J.Xu, Zhenxing Feng
4. 双极自支撑!大比容水系锌离子电容器双极自支撑!大比容水系锌离子电容器
A New Free-Standing Aqueous Zinc-Ion Capacitor Based on MnO2-CNTs Cathode and MXene Anode
Siliang Wang, Qiang Wang, Wei Zeng*, Min Wang, LiminRuan, Yanan Ma*
5. 北化徐斌教授:MXene助力新能源电池!
Plate-to-Layer Bi2MoO6/MXene-Heterostructured Anode for Lithium-Ion Batteries
Peng Zhang, Danjun Wang, Qizhen Zhu*, Ning Sun,Feng Fu*, Bin Xu*
6. 蚕丝能发光!纳米碳点添食育蚕法了解一下?
Super-strong Intrinsically Fluorescent Silkworm Silk from Carbon Nanodots Feeding
Suna Fan, Xiaoting Zheng, Qi Zhan, Huihui Zhang, Huili Shao, Jiexin Wang,Chengbo Cao, Meifang Zhu, Dan Wang, Yaopeng Zhang
7. 浙大吕建国&侯阳 | 杨桃状NiCo2O4电池–超级电容器混合器件:助力“一条龙”绿色供能系统
Integrated System of Solar Cells with Hierarchical NiCo2O4 Battery-Supercapacitor Hybrid Devices for Self-Driving Light-Emitting Diodes
Yuliang Yuan, Yangdan Lu, Bei-Er Jia, Haichao Tang, Lingxiang Chen, Yu-Jia Zeng, Yang Hou*, Qinghua Zhang, Qinggang He, Lei Jiao, Jianxing Leng, Zhizhen Ye, Jianguo Lu*
8. NML综述|金属有机框架(MOFs)衍生的多孔半导体高效光催化剂
Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal-Organic Frameworks
Wenwen Zhan, Liming Sun, Xiguang Han*
9. NML研究文章|氮、磷共掺石墨烯:全碳基锂/钾离子电容器负极材料
Nitrogen and Phosphorus Dual-Doped Multilayer Graphene as a Universal Anode for Full Carbon-Based Lithium and Potassium Ion Capacitors
Yuting Luan, Rong Hu, Yongzheng Fang, Kai Zhu,* Kui Cheng, Jun Yan, Ke Ye, Guiling Wang, and Dianxue Cao*
10. 吉林大学郭文滨:如何提高钙钛矿电池的效能和稳定性?
Surface Passivation of Perovskite Solar Cells Toward Improved Efficiency and Stability
Zhiqi Li, Jiajun Dong, Chunyu Liu, Jiaxin Guo, and Wenbin Guo
11. 印章转移法“拓”出柔性应变传感器
Direct Patterning of Carbon Nanotube via Stamp Contact Printing Process for Stretchable and Sensitive Sensing devices
Binghao Liang, Zian Zhang, Wenjun Chen, Dongwei Lu, Leilei Yang, Rongliang Yang, Hai Zhu, Zikang Tang, Xuchun Gui*
12. 石墨烯“波纹”助力电催化析氢:Mo2C@富缺陷氮掺杂碳纳米片
Charge Engineering of Mo2C@Defect‑Rich N‑Doped Carbon Nanosheets for Efficient Electrocatalytic H2 Evolution
Chunsheng Lei, Wen Zhou, Qingguo Feng, Yongpeng Lei*, Yi Zhang, Yin Chen, Jiaqian Qin
13. “求同存异”的单原子钴-二硫化钼纳米酶
Revealing the Intrinsic Peroxidase-Like Catalytic Mechanism of Heterogeneous Single-Atom Co-MoS2
Ying Wang, Kun Qi, Shansheng Yu, Guangri Jia, ZhiliangCheng, Lirong Zheng, Qiong Wu, Qiaoliang Bao, Qingqing Wang, Jingxiang Zhao*, XiaoqiangCui*, Weitao Zheng
14. 高温硫电极:3D纳米叶阵列导电骨架!
Construction of Electrocatalytic and Heat-Resistance Self-Supporting Electrodes for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries
Xuemei Zhang, Yunhong Wei, Boya Wang, Mei Wang, Yun Zhang*, Qian Wang, and Hao Wu*
15. NML研究文章|单相双金属镍钴硫化物:锌空电池阴极材料及水裂解电催化剂
Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalysts for Zn-Air Battery and Water Splitting
Jingyan Zhang, Xiaowan Bai, Tongtong Wang, Wen Xiao, Pinxian Xi, Jinlan Wang, Daqiang Gao*, John Wang*
16. 刺绣技术能给超级电容器带来什么新“花”样?
Toward Flexible and Wearable Embroidered Supercapacitors from Cobalt Phosphides‑Decorated Conductive Fibers
Jianfeng Wen, Bingang Xu*, Jinyun Zhou
17. NML研究文章|水系锌离子电池正极材料:混合价态V2O5纳米球
V2O5 Nanospheres with Mixed Vanadium Valences as High Electrochemically Active Aqueous Zinc-Ion Battery Cathode
Fei Liu, Zixian Chen, Guozhao Fang, Ziqing Wang, Yangsheng Cai, Boya Tang, Jiang Zhou*and Shuquan Liang*
18. “海胆状”超电电极材料!NiCo2S4@中间相炭微球
Bimetallic NiCo2S4 Nanoneedles Anchored on Mesocarbon Microbeads as Advanced Electrodes for Asymmetric Supercapacitors
Yu Zhang, Yihe Zhang*, Yuanxing Zhang, Haochen Si, Li Sun*
19. NML综述|光电“明星”材料!无铅卤素双钙钛矿
Lead-Free Halide Double Perovskite Materials: A New Superstar towards Green and Stable Optoelectronic Applications
Liang Chu, Waqar Ahmad, Wei Liu, Jian Yang, Rui Zhang, Yan Sun, Jianping Yang*, Xing’ao Li*
20. Mo掺杂NiCoP纳米片“一箭双雕”!双功能全水分解电催化剂
Bifunctional Electrocatalysts Based on Mo-doped NiCoP Nanosheet Arrays for Overall Water Splitting
Jinghuang Lin, Yaotian Yan, Chun Li,Xiaoqing Si, Haohan Wang, Junlei Qi*, Jian Cao, Zhengxiang Zhong, Weidong Fei and Jicai Feng
21. 超大层间距提升负载!首次报道一种新型钒基水系ZIBs正极材料
Ultra-high Mass-Loading Cathode for Aqueous Zinc-ion battery Based on Graphene-Wrapped Aluminium Vanadate Nanobelts
WenyuZhang, Shuquan Liang*, Guozhao Fang, Yongqiang Yang and Jiang Zhou*
22. 综述:细胞膜仿生—纳米生物医药新技术
Cell Membrane Coating Technology: A Promising Strategy for Biomedical Applications
Yao Liu, Jingshan Luo, Xiaojia Chen, Wei Liu*, Tongkai Chen*
23. NML综述|最新进展!二维材料异质结的制备、性质和器件研究
Recent Progress in the Fabrication, Properties, and Devices of Heterostructures Based on 2D Materials
Yanping Liu*, Siyu Zhang, Jun He, Zhiming M. Wang*, Zongwen Liu*
24. NML综述|生物质衍生多孔碳纳米材料应用于电磁波吸收
Biomass‑Derived Porous Carbon‑Based Nanostructures for Microwave Absorption
Huanqin Zhao, Yan Cheng, Wei Liu, Lieji Yang, Baoshan Zhang, Luyuan Paul Wang, Guangbin Ji, Zhichuan J. Xu
25. 二维MXene如何助力光催化?
2D MXenes as Co‑catalysts in Photocatalysis: Synthetic Methods
Yuliang Sun, Xing Meng, Yohan Dall’Agnese, Chunxiang Dall’Agnese, Shengnan Duan, Yu Gao, Gang Chen, Xiao‑Feng Wang
26. NML研究文章|中空纳米笼NixCo1-xSe: 高效锌空气电池和全水分解催化剂
Hollow Nanocages of NixCo1-xSe for Efficient Zinc-Air Batteries and Overall Water Splitting
Zhengxin Qian, Yinghuan Chen, Zhenghua Tang, Zhen Liu, Xiufang Wang, Yong Tian and Wei Gao
27. NML研究文章|氮掺杂海绵镍阵列:高效电解水析氧催化剂
Nitrogen-Doped Sponge Ni Fibers as Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction
Kaili  Zhang , Xinhui  Xia*, Shengjue  Deng, Yu  Zhong , Dong  Xie , Guoxiang  Pan , Jianbo  Wu , Qi  Liu, Xiuli  Wang , Jiangping  Tu*
28. 嵌入rGO阵列:热电子分解水制氢
Electrochemical Fabrication of rGO‑embedded Ag‑TiO2 Nanoring/Nanotube Arrays for Plasmonic Solar Water Splitting
Lixia Sang*, Lei Lei, Clemens Burda
29. 无粘结剂硫正极!镍@氮掺杂碳纳米球薄膜了解一下?
Atomic Layer Deposition-Assisted Construction of Binder-Free Ni@N-Doped Carbon Nanospheres Films as Advanced Host for Sulfur Cathode
Jun Liu, Aixiang Wei, Guoxiang Pan, Qinqin Xiong, Fang Chen, Shenghui Shen, Xinhui Xia
30. 钠电+柔性!3D层级结构Sn/CNFs@rGO结构柔性电极的储钠性能
Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS‑CNFs@rGO Network for Sodium‑Ion Batteries
Linqu Luo, Jianjun Song*, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang*, and Guoxiu Wang*
再次祝大家圣诞节快乐!

Nano-Micro Letters 是上海交通大学主办的英文学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的最新高水平科研成果与评论文章及快讯,在 Springer 开放获取(open-access)出版。可免费获取全文,欢迎关注和投稿。

E-mail:editorial_office@nmletters.org

Tel:86-21-34207624

 

如果文章对您有帮助,可以与别人分享!:Nano-Micro Letters » 圣诞快乐!精选2019年度最受欢迎的30篇文章

赞 (0)